Zaloguj
się do profilu Zamknij

Nie masz jeszcze Profilu?

Przypomnij hasło
Sprawdź Saldo Karty Zamknij
default

Gdzie znajdę numer Karty?

Numer Karty to 16 cyfr umieszczonych
na awersie Twojej Karty.

default

Gdzie znajdę numer NIK?

Numer NIK to 6 cyfr umieszczone na liście
przewodnim dołą…czonym do Twojej Karty.

Nie zapamiętasz numeru NIK do karty? Masz kilka kart Sodexo? Utwółrz profil z łatwymi do zapamiętania danymi do logowania i za jednym razem sprawdź saldo, historię Twoich Kart Sodexo.

Załóż
profil Zamknij
* Pole obowiązkowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25 ("Sodexo"). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD.Polska@sodexo.com, tel.: 22 535 11 11. Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci korzystania z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl (podstawa przetwarzania danych to realizacja zawartej z Sodexo umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz w celach marketingowych Sodexo i partnerów biznesowych Sodexo (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Sodexo i partnerów biznesowych Sodexo w postaci marketingu własnych produktów i usług). Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, przygotowujących i realizujących dla nas wysyłkę maili oraz realizujących zamówienia, dokonane w PromoSklepie. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas korzystania przez Ciebie z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl, a w przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym okresie będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, jednakże ich niepodanie uniemożliwi korzystania z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl oraz otrzymywanie informacji o oferowanych w serwisie produktach i usługach Sodexo oraz naszych partnerów biznesowych.

Wybierz dodatkowo swój produkt, a będziesz mógł korzystać z nieograniczonej liczby promocji!

Jeśli nie widzisz swojego produktu, wybierz “Inny produkt”

Aby korzystać z PromoSklepu wybierz z listy jeden z produktów Sodexo, jaki posiadasz. Tylko użytkownicy wymienionych produktów mogą korzystać z promocji w PromoSklepie.

Zapisz się do newslettera Zamknij

A my załatwimy resztę: wyjątkowe rabaty,
atrakcyjne promocje, niepowtarzalne oferty.

Regulamin serwisu i aplikacji

wróć
 • I. Definicje
  Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033826, REGON 013055815, NIP 522-23-57-343, wysokość kapitału zakładowego 3.000.000 zł, nr telefonu 22 535 11 11, adres e-email info.svc.pl@Sodexo.com, faks: 22 535 10 01. www.dlaCiebie.Sodexo.pl – internetowy serwis/aplikacja prowadzone przez Sodexo, Elektroniczny voucher Flexi Pass (zwany dalej eVoucherem) - alfanumeryczny ciąg znaków, dystrybuowany w formie elektronicznej (PDF, opcjonalnie SMS), upoważniający jego posiadacza do jednokrotnego skorzystania z konkretnej usługi, na którą został wydany, u konkretnego Partnera w Sieci Partnerskiej Flexi Pass. Elektroniczny bon zakupowy (zwany dalej eBonem) - wydawany przez Partnera elektroniczny bon na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w punktach Partnera Sieci Partnerskiej, złożony z ciągu alfanumerycznych znaków z określoną Datą Ważności, przesyłany drogą elektroniczną. Karta upominkowa – emitowany przez Partnera, bon imienny lub na okaziciela, wymienialny na usługę lub towar w punktach Partnera Sieci Partnerskiej, o wskazanym nominale, z określoną datą ważności. Promosklep – internetowy sklep w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl, dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników, na którym Sodexo udostępnia ofertę eVoucherów, eBonów oraz Kart upominkowych. Karta Flexi Pass – karta wydana przez Alior Bank Spółka Akcyjna, której posiadaczem jest Sodexo, umożliwiająca dokonywanie płatności w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl oraz w punktach Sieci Partnerskiej Flexi Pass za korzystanie z usług sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych. Karty Sodexo – karty wydawane przez Alior Bank Spółka Akcyjna, których posiadaczem jest Sodexo, umożliwiające dokonywanie płatności w wybranych punktach Sieci Partnerskiej. Kupony Sodexo – emitowane przez Sodexo kupony o określonej wartości nominalnej, upoważniające do wymiany na towar lub usługę w wybranych punktach Sieci Partnerskiej. Klient – osoba, która korzysta z serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl lub dokonała zakupu eVouchera jako Użytkownik w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl lub dokonała zakupu eVouchera jako Użytkownik w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz która przeszła proces Rejestracji, w wyniku którego utworzone zostało jej indywidualne konto, tym samym uzyskała dostęp do usług świadczonych w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl, na zasadach określonych w Regulaminie. Sieć Partnerska – dedykowane podmioty gospodarcze sprzedające usługi lub/i produkty, z których to usług korzysta Użytkownik po dokonaniu transakcji przy użyciu Kuponów Sodexo oraz Kart Sodexo. Sieć Partnerska Flexi Pass – Sieć Partnerska Flexi Pass - dedykowane podmioty gospodarcze sprzedające usługi sportowo-rekreacyjne oraz kulturalne w ramach umowy zawartej z Sodexo, z których to usług korzysta Użytkownik po dokonaniu transakcji Kartą Flexi Pass bądź po zakupie eVouchera przy użyciu karty Flexi Pass. Partner - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca sprzedaż Usług lub/i produktów w ramach serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodeo.pl.
 • II. Postanowienia ogólne
  • Właścicielem serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl jest Sodexo.
  • Celem serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl jest obsługa Klienta oraz Użytkownika w zakresie sprawdzania salda, blokad na karcie, historii transakcji dotyczących Kart Sodexo oraz sprzedaż eVoucherów, eBonów i Kart upominkowych.
  • W ramach serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl Sodexo udostępnia ofertę stałą, dostępną w ilościach oraz czasie nieograniczonym oraz ofertę czasową, udostępnianą w ilościach limitowanych oraz w określonych ramach czasowych. Niniejszy Regulamin dotyczy zasady korzystania z obu ofert.
  • Korzystanie z serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl jest możliwe poprzez połączenie z siecią Internet i wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • przy korzystaniu z serwisu internetowego, przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w dowolnej wersji, Safari w wersji 5.0 lub nowszej, lub Opera 15.0 lub nowszej, z włączoną obsługą JavaScript. Serwis został przygotowany w oparciu o technologie RWD (Responsive Web Design)
   • przy korzystaniu z aplikacji mobilnej: telefon/smartphone z systemem operacyjnym iOS (Apple) w wersji 8.0 bądź nowszej; telefon/smartphone z systemem Android w wersji 4.5 lub nowszej; telefon/smartphone z systemem Windows Phone w wersji 8.1 lub nowszej. W celu pobrania aplikacji może być niezbędna rejestracja w sklepie z aplikacjami dedykowanymi dla poszczególnych systemów operacyjnych.
  • Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
   • zasady korzystania z serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl, w szczególności w zgodności z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)
   • zasady zakupu eVoucherów , eBonów oraz Kart upominkowych dostępnych w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
   • Regulamin udostępniony jest Użytkownikom serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl
  • Użytkownik korzystający z serwisu/aplikacji www.dlaciebie.Sodexo.pl zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 • III. Zasady rejestracji
  • Rejestracja w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon (opcjonalnie).
  • Użytkownik może zmienić dane wprowadzone podczas rejestracji, w każdym czasie korzystając z opcji w ramach konta Użytkownika.

  Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl takich jak sprawdzenie salda Karty Sodexo, czy skorzystanie z PromoSklepu Użytkownik po zarejestrowaniu się w sposób opisany w punktach powyżej niniejszego paragrafu musi dodać do konta Użytkownika posiadaną Kartę Sodexo lub zweryfikować konto wpisując numer Kuponu Sodexo.

  IV. Warunki zakupu eVoucherów w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl
  • Przed zakupem eVouchera w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin.
  • Użytkownik w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl może dokonywać zakupu eVouchera wyłącznie przy użyciu Karty Flexi Pass, w sposób zgodny z instrukcjami na stronie, po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl w sposób opisany w § III niniejszego Regulaminu.
  • Po dokonaniu płatności Użytkownik zostanie przekierowany na stronę z informacją, że zamówienie zostało złożone. Tak złożone zamówienie wiąże Użytkownika, jeżeli Sodexo niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.
  • Szczegółowe zasady dotyczące zakupu elektronicznych voucherów Flexi Pass dostępnych w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl:
   • Użytkownik wybiera eVoucher poprzez wyszukanie pożądanej usługi na liście punktów z Sieci Partnerskiej Flexi Pass z oznaczeniem „Kup Voucher”, dostępnej w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl oraz wpisanie pożądanej ilości eVoucherów
   • Użytkownik w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl posiada informacje o cenie wybranego eVoucheru
   • Użytkownik zatwierdza wybór poprzez kliknięcie „Kup” i zostaje przekierowany na stronę podsumowującą wybór Użytkownika. Użytkownik może dokonać modyfikacji zamówienia, poprzez kliknięcie „Wstecz” lub zatwierdzić zakup poprzez kliknięcie „Kup”
   • eVoucher może zostać zakupiony tylko i wyłącznie na usługi oznaczone „Kup eVoucher”, wyszczególnione na liście Sieci Partnerskiej Flexi Pass
   • Użytkownik otrzyma eVoucher po pozytywnej autoryzacji płatności. eVoucher będzie dostępny dla Użytkownika w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl
   • cena eVouchera, która jest ceną brutto, wyrażoną w złotych polskich, jest równa cenie usługi, na którą został zakupiony
   • jednorazowo Użytkownik może zakupić dowolną liczbę eVoucherów realizowanych przez jeden punkt akceptujący z Sieci Partnerskiej Flexi Pass
   • termin ważności eVouchera jest określony i przekazywany wraz z eVoucherem.
   • eVoucher jest wydawany na okaziciela
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży eVoucheru następuje przez przesłanie Użytkownikowi na podany w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl adres e-mail, treści zawieranej umowy.
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w serwisie www.dlaCiebie.Sodexo.pl oraz udostępniana Użytkownikowi na każde żądanie Użytkownika.
 • V. Warunki zakupu eVoucherów, eBonów oraz Kart upominkowych w Promosklepie
  • Przed dokonaniem zakupu w Promosklepie Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin.
  • Możliwość dokonania zakupów w Promosklepie mają wyłącznie zarejestrowani w sposób zgodny z zasadami opisanymi w Rozdziale III Użytkownicy wybranych Kuponów Sodexo oraz Kart Sodexo: Kupon Podarunkowy, Kupon Profilaktyczny, Karta Podarunkowa, Karta Lunch Pass.
  • Płatność w PromoSklepie może zostać dokonana przez bramkę płatniczą, w sposób zgodny z instrukcjami dostępnymi na stronie, po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl w sposób opisany w § III niniejszego Regulaminu.
  • Po dokonaniu płatności Użytkownik zostanie przekierowany na stronę z informacją, że zamówienie zostało złożone. Tak złożone zamówienie wiąże Użytkownika, jeżeli Sodexo niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.
  • Szczegółowe zasady dotyczące zakupu eVoucherów - eBonów oraz Kart upominkowych dostępnych w PromoSklepie:
   • Użytkownik wybiera eVoucher, eBon lub Kartę upominkową spośród oferty dostępnej w PromoSklepie oraz dodaje go do koszyka zakupów.
   • Użytkownik w PromoSklepie posiada informacje o cenie wybranego eVouchera, eBonu oraz Karty upominkowej, ich wartości nominalnej lub rodzaju produktu lub/i usługi, na którą zostały wydane.
   • Użytkownik akceptuje wybór poprzez zatwierdzenie koszyka zakupów. W przypadku zamówienia Kart upominkowych Użytkownik zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wysyłki Kart upominkowych.
   • Użytkownik otrzyma eVoucher, eBon oraz Kartę upominkową po pozytywnej autoryzacji płatności. eVoucher lub eBon będzie dostępny dla Użytkownika w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl. Karta upominkowa zostanie wysłana Użytkownikowi za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej na adres wskazany podczas zatwierdzania koszyka zakupów.
   • Cena eVouchera, eBonu oraz Karty upominkowej jest ceną brutto, wyrażoną w złotych Polskich.
   • W ramach oferty czasowej Użytkownik może zakupić ograniczoną liczbę eVoucherów, eBonów oraz Kart upominkowych.
   • Termin ważności eVouchera, eBonu oraz Karty upominkowej jest określony i przekazywany Użytkownikowi wraz z eVoucherem, eBonem oraz Kartą upominkową.
   • eVoucher, eBon oraz Karta upominkowa mogą być imienne lub wydawane na okaziciela.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży eVoucheru, eBonu oraz Karty upominkowej następuje przez przesłanie Użytkownikowi na podany w serwisie/ aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl adres e-mail, treści zawieranej umowy.
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w serwisie www.dlaCiebie.Sodexo.pl oraz udostępniana Użytkownikowi na każde żądanie Użytkownika.
 • VI. Realizacja eVouchera, eBonu oraz Karty upominkowej
  • Zakupione eVoucher, eBon oraz Karta upominkowa mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w punkcie Sieci Partnerskiej oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • eVoucher jest wydany na konkretną usługę realizowaną w punkcie Sieci Partnerskiej Flexi Pass.
  • eVoucher, eBon oraz Karta upominkowa nie podlegają wymianie na gotówkę.
  • eVoucher, eBon oraz Karta upominkowa mogą zostać wykorzystane tylko przed upływem terminu ich ważności.
  • W przypadku nie wykorzystania eVoucheru, eBonu oraz Karty upominkowej przed upływem terminu ich ważności, ani Klient, ani Użytkownik nie będą mogli sobie rościć prawa do zwrotu ceny ani do odszkodowania z tego tytułu.
  • Aby zrealizować eVoucher należy okazać we wskazanym punkcie Sieci Partnerskiej Flexi Pass kod alfanumeryczny stanowiący eVoucher.
  • Aby zrealizować eBon należy okazać we wskazanym punkcie Sieci Partnerskiej kod alfanumeryczny stanowiący eBon.
  • Aby wykorzystać środki dostępne na Karcie upominkowej, należy okazać Kartę upominkową w punkcie Sieci Partnerskiej w celu dokonania przy jej użyciu zapłaty za zakupione towary lub/i usługi.
  • Punkt Sieci Partnerskiej oraz Sieci Partnerskiej Flexi Pass ma prawo odmówić wydania usługi/towaru, gdy eVoucher, eBon nie został wydany do danego punktu, jest nieczytelny, został już wykorzystany lub też minął jego termin ważności.
  • Punkt Sieci Partnerskiej może odmówić akceptacji Karty upominkowej, jeżeli jej stan uniemożliwia identyfikację, wzbudza podejrzenie braku oryginalności lub Karta upominkowa straciła swoją ważność.
  • W przypadku kiedy wartość towaru/usługi przekroczy wartość środków dostępnych na Karcie upominkowej lub też wartość nominalną eBonu, Użytkownik dopłaca różnicę dokonując płatności za pomocą gotówki, innych akceptowalnych bonów, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, chyba że odrębny regulamin Partnera stanowi inaczej.
  • W przypadku kiedy wartość towaru/usługi jest niższa niż wartość środków dostępnych na Karcie upominkowej, Punkt Akceptujący nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy, chyba że odrębny regulamin Partnera stanowi inaczej.
  • Korzystanie z usługi zakupionej za eVoucher, eBon oraz Kartę upominkową jest realizowane zgodnie z wewnętrznymi regulaminami podmiotów realizującymi daną umowę.
  • 14. Skorzystanie z usługi, na którą został wydany eVoucher nie wymaga od jego posiadacza dokonania żadnych dodatkowych opłat w punkcie Sieci Partnerskiej Flexi Pass, chyba że jest to wskazane podczas zakupu w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl Do skorzystania z usługi, na którą eVoucher został zakupiony nie jest wymagane okazanie Karty Flexi Pass, chyba że jest to wskazane podczas zakupu eVouchera w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl
  • 15. Nie ma możliwości wymiany i zwrotu eVouchera, eBonu oraz Karty za wyjątkiem przypadków opisanych w dziale VII Regulaminu.
  • 16. W przypadku odmiennych niż powyższe zasad realizacji eVoucherów, eBonów oraz Kart upominkowych, obowiązujące są zasady opisane w odrębnych regulaminach Partnerów dystrybuowanych Użytkownikowi wraz z eVoucherem, eBonem lub Kartą upominkową.
  VII. Zwrot i reklamacja
  • Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania eVouchera, eBonu oraz Kart upominkowej poprzez złożenie oświadczenia. Odstąpienie od umowy jest możliwe, gdy eVoucher, eBon lub Karta upominkowa nie zostały w całości lub części zrealizowane oraz nie utraciły terminu ważności. Sodexo zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy eVoucher, eBon oraz Karta upominkowa zostały wykorzystane lub ich termin ważności upłynął.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu do Sodexo. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie powinno być wysłane z adresu e-mail zarejestrowanego w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, przez przesłanie w taki sposób, by możliwa była identyfikacja Klienta i umowy sprzedaży. Sodexo gwarantuje w takim przypadku zwrot, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ceny uiszczonej przez Klienta w związku z zakupem eVouchera, eBonu oraz Karty upominkowej wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki. Pieniądze zwrócone zostaną drogą, którą Klient uiścił opłatę.
  • Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014r., Dz. U. z 2014r., poz. 827, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do:
   • umowy zakupu eVoucherów na usługi związane z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
   • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sodexo o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Klient ponosi koszty wynikające ze skorzystania z prawa do odstąpienia – koszty odesłania produktu do Sodexo na adres:

   Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o.
   Ul. Marywilska 34
   03-228 Warszawa
  • Sodexo przesyła drogą mailową potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
  • Sodexo zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji eVoucherów, eBonów oraz Kart upominkowych, których termin ważności upłynął.
  • 7. Reklamacja winna zawierać wskazanie Klienta, zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz sposób rozpatrzenia reklamacji. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia z adresu e-mail zarejestrowanego w serwisie / aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, przesłania za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej na adres: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o.
   Centrum Obsługi Klienta
   Ul. Kłobucka 25
   02-699 Warszawa
   Fax: 22 535 10 01, e-mail: Info.SVC.PL@sodexo.com
  • 8. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
   Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Sodexo zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zakupionego eVouchera, eBonu lub Karty upominkowej.
  • 9. Sodexo udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sodexo przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
  • 10. W razie nie udzielenia przez Sodexo odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, uważa się, że Sodexo uznało reklamację.
  • 11. W razie gdyby w następstwie złożonej reklamacji przez Sodexo spór nie został rozwiązany, Sodexo przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku:
   • oświadczenie o zamiarze wystąpienia przez Sodexo z wnioskiem o wszczęcie postepowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo o zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo
   • oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  • 12. W przypadku złożenia przez Sodexo oświadczenia, o którym mowa w pkt 12 lit a) powyżej, Sodexo przekazuje równocześnie Klientowi informację o podmiocie uprawnionym właściwym do rozpoznawania sporów konsumenckich.
  • 13. W wypadku gdy na podstawie reklamacji wymagane jest dokonanie zwrotu uiszczonej przez Użytkownika płatności, Sodexo dokona zwrotu drogą, którą Klient uiścił opłatę.
  • 14. W przypadku odmiennych niż powyższe zasad realizacji zwrotów oraz reklamacji, obowiązujące są zasady opisane w odrębnych regulaminach Partnerów dystrybuowanych Użytkownikom wraz z eVoucherem, eBonem lub Kartą upominkową.
 • VIII. Ochrona danych osobowych (polityka prywatności i polityka cookies) oraz prawa własności intelektualnej
  • Administratorem danych osobowych Użytkownika serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl jest Sodexo.
  • We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: IOD.Polska@sodexo.com, 22 535 11 11.
  • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl, w tym w celu realizacji zamówień i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych (podstawa przetwarzania danych to realizacja zawartej z Sodexo umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz w celach marketingowych Sodexo i partnerów biznesowych Sodexo (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Sodexo i partnerów biznesowych Sodexo w postaci marketingu własnych produktów i usług).
  • Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, przygotowujących i realizujących dla nas wysyłkę maili oraz realizujących zamówienia, dokonane w PromoSklepie.
  • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas korzystania przez Użytkownika z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl, a w przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  • Po okresie, o którym mowa w ust. 5 dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym dla zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika.
  • Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Sodexo, pisząc na adres info.svc.pl@sodexo.com.
  • W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Sodexo, pisząc na adres info.svc.pl@sodexo.com.
  • Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, jednakże ich niepodanie uniemożliwi korzystania z serwisu www.DlaCiebie.Sodexo.pl oraz otrzymywanie informacji o oferowanych w serwisie produktach i usługach Sodexo oraz partnerów biznesowych Sodexo.
  • Wraz z pierwszym logowaniem Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl wyłącznie we własnym imieniu i wyłącznie do realizacji własnych potrzeb.
  • Użytkownik zarejestrowany w serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl będzie otrzymywał na wskazany przez niego adres mailowy komunikaty systemowe oraz informacje administracyjne związane z funkcjonowaniem serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl, w tym informacje niezbędne do realizacji transakcji.
  • W granicach dostępnych technologii, Sodexo dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i ma ustawowe prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  • Platforma serwis/aplikacja www.dlaCiebie.Sodexo.pl korzysta z pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika (wersja serwisu www) i wykorzystuje Cookie oraz sesję w celu zapamiętywania wyborów, których dokonał Użytkownik, dlatego ze względów bezpieczeństwa oraz prawidłowej obsługi funkcjonalności należy korzystać wyłącznie z nawigacji systemowej, bez opcji korzystania z nawigacji przeglądarki. Platforma serwis/aplikacja www.dlaCiebie.Sodexo.pl wykorzystuje profil Cookies oraz sesje Użytkownika w celu dostarczania danych statystycznych oraz zapewnieniu szybkiego działania serwis/aplikacja www.dlaCiebie.Sodexo.pl.
 • IX. Postanowienia końcowe
  • W przypadku organizowanych przez Sodexo na zlecenie Partnera Sieci Partnerskiej czasowych akcji promocyjno-marketingowych mają zastosowanie osobne regulaminy dotyczące tych akcji, udostępniane w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl podczas trwania akcji.
  • Sodexo nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w serwisie www.dlaCiebie.Sodexo.pl przez osoby używające danych osobowych osób trzecich. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl strony będą starały się rozstrzygać polubownie.
  • Do umowy sprzedaży eVoucherów, eBonów oraz Kart upominkowych w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl stosuje się prawo polskie.
  • Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, wszelka korespondencja prowadzona jest jedynie w języku polskim.
  • W sprawach nie uregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl.
  • Sodexo zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl.
  • Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zakupu. Zakup eVouchera, eBonu oraz Karty upominkowej w serwisie/aplikacji www.dlaCiebie.Sodexo.pl oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia zakupu.
  • Niniejszy regulamin ma zastosowanie do zamówień składanych po dniu 25.12.2014 r.